Zpracování osobních údajů


Vážení zákazníci a uživatelé mých webových stránek,

na základě této informace si Vás dovoluji informovat o podmínkách zpracování osobních údajů, jakož i o Vašich právech týkajících se zpracování osobních údajů, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o zpracování“).

Údaje o správci osobních údajů a kontaktní osobě ve věcech ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů a kontaktní osobou je Romana Štrynclová ,IČO: 473 80 268, se sídlem Bohatcova 32, 621 00 Brno, tel.: +420 603 306 421, e-mail: romana@stryncl.cz.

Účely, právní základy a osobní údaje, které zpracovávám

Za účelem komunikace prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na mých webových stránkách  zpracovávám Vaše osobní údaje v rozsahu zejména osobních údajů, které v rámci tohoto kontaktního formuláře vyplníte, jako jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, identifikační údaje o Vaší firmě/společnosti – IČO, DIČ, adresa. Právním základem daného zpracování osobních údajů je provedení opatření před uzavřením smlouvy, resp. splnění smlouvy, anebo oprávněné zájmy naší společnosti.

Za účelem využívání mých webových stránek, včetně jejich provozu a nastavení, zpracovávám Vaše osobní údaje v rozsahu zejména: Osobních údajů, které na mých webových stránkách zadáte nebo vyplníte, jako jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, identifikační údaje o Vaší firmě/společnosti – IČO, DIČ, adresa. Osobních údajů, které mi umožní zajistit správné fungování webových stránek, jakož i zjistit Vaši identifikaci a Vaše uživatelské preference. Pro shromáždění tohoto typu informací používám soubory cookies. Aby se mohly webové stránky správně zobrazovat, potřebuji sbírat tzv. technické cookies. Pro všechny ostatní typy cookies potřebuji Váš souhlas a je pouze na Vás, zda svůj souhlas udělíte, případně v jakém rozsahu. Rozsah oprávnění pro sběr cookies můžete nastavit prostřednictvím tzv. Cookies lišty, která se zobrazuje na mých webových stránkách. Tento souhlas s používáním cookies udělujete na dobu 12 měsíců nebo do odvolání souhlasu.

Právním základem daného zpracování osobních údajů je provedení opatření před uzavřením smlouvy, resp. splnění smlouvy, oprávněné zájmy mé anebo Váš souhlas (zejména v případě používání jiných než tzv. technických cookies). Na webových stránkách jsou umístěny odkazy (linky) na sociální sítě Facebook a Instagram. Jako poskytovatel webových stránek nezískávm žádné informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím těchto sociálních sítí a za toto zpracování osobních údajů nenesu žádnou odpovědnost. Informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím těchto sociálních sítí naleznete na webových stránkách těchto sociálních sítí.

Za účelem realizace marketingových a reklamních činností zpracovávám Vaše osobní údaje v rozsahu zejména jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo. Právním základem daného zpracování osobních údajů jsou mé oprávněné zájmy anebo Váš souhlas, pokud je takový souhlas v daném případě nezbytný.

Za účelem uplatnění práv a právních nároků (např. při vymáhání pohledávek vůči Vaší osobě či v případě, pokud se účastním soudního řízení, které se týká Vaší osoby) zpracovávám v nezbytnému rozsahu Vaše osobní údaje. Právním základem daného zpracování osobních údajů je plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, případně mé oprávněné zájmy.

Zpracování a sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

V rámci zpracování osobních údajů byla přijata technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a to i po ukončení zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu zpřístupněny třetím osobám, zejména jednotlivým zpracovatelům osobních údajů, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů a na základě odpovídajícího právního důvodu pro zpracování osobních údajů.

Všichni příjemci osobních údajů poskytují dostatečné garance ohledně organizačně-technického zabezpečení osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek dále zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., a to v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je naše společnost může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

Kde ukládám osobní údaje

Zpracovávám, ať již přímo nebo prostřednictvím svých zpracovatelů, Vaše osobní údaje primárně na území České republiky, případně na území Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, kde jsou prostřednictvím nařízení GDPR stejné podmínky ochrany a zabezpečení zpracování osobních údajů.

Uchovávání osobních údajů

Uchovávám Vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k poskytování produktů a služeb či plnění smlouvy nebo po dobu nezbytně nutnou pro splnění všech jejích právních povinností, případně po dobu stanovenou právními předpisy.

Ve výjimečných případech, například při vedení soudního sporu, může z důvodu ochrany oprávněných zájmů i k delšímu uchování dokladů obsahujících Vaše osobní údaje. A to zejména v případě, že bych musela předkládat důkazy v soudním sporu, správním řízení nebo z důvodu výkonu rozhodnutí.

Údaje, které zpracovávám na základě Vašeho souhlasu, uchovávám po dobu, po kterou je souhlas platně udělen. Pro vyloučení pochybností, samotný souhlas a změnu či odvolání Vašeho souhlasu uchovávám z titulu oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a nejdéle 5 let poté, co zanikl.

Vaše práva k zajištění ochrany osobních údajů

Za podmínek stanovených právními předpisy, zejména nařízením GDPR, máte ve vztahu k mnou prováděnému zpracování Vašich osobních údajů následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vaší osoby týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku či podat stížnost u dozorového orgánu, odkud jsem osobní údaje získala a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. V této souvislosti máte také právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžu požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu

Kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz

Vaše osobní údaje musím vymazat, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud je zpracování protiprávní, vznesete-li námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo ukládá-li mi to zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování

Dokud nejsou vyřešeny jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musím omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto osobní údaje můžu mít pouze uloženy a případně je můžu použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracovávám z důvodu jejích oprávněných zájmů.

Právo podat stížnost

Máte-li za to, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost, a to u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Výše uvedená práva můžete uplatnit e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu kontaktní osoby ve věcech ochrany osobních údajů, případně písemným dopisem zaslaným na adresu kontaktní osoby ve věcech ochrany osobních údajů (viz výše). Na tuto osobu se také můžete obrátit v případě jakýchkoliv dalších dotazů, žádostí či stížností týkajících se zpracování Vašich osobních údajů.

(Aktualizováno 12. listopadu 2023)